Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Haarkliniekshop.com en Mijn Haarkliniek (mijn.haarkliniek.com) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Haarkliniekshop.com en Mijn Haarkliniek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Haarkliniekshop.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Haarkliniekshop.com en Mijn Haarkliniek zijn vrijblijvend en Haarkliniekshop.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Haarkliniekshop.com. Haarkliniekshop.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Haarkliniekshop.com dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Haarkliniekshop.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Haarkliniekshop.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Haarkliniekshop.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Haarkliniekshop.com garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Haarkliniekshop.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven via shop@haarkliniek.com

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Haarkliniekshop.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Producten zijn voor persoonlijk gebruik en kunnen na aankoop niet geretourneerd worden noch omgeruild.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Haarkliniekshop.com, dan wel tussen Haarkliniekshop.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Haarkliniekshop.com, is Haarkliniekshop.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Haarkliniekshop.com.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Haarkliniekshop.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Haarkliniekshop.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Haarkliniekshop.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Haarkliniekshop.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Haarkliniekshop.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Haarkliniekshop.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Haarkliniekshop.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Haarkliniekshop.com deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Haarkliniekshop.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Haarkliniekshop.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Haarkliniekshop.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Algemene voorwaarden puntenspaarsysteem Haarkliniekshop.com.

12.1 Het puntenspaarsysteem van Haarkliniekshop.com is een tegemoetkoming aan (trouwe)klanten, als dank voor het gestelde vertrouwen in de producten van Haarkliniekshop.com.

12.2 Aan het toekennen van punten kunnen geen rechten ontleend worden.

12.3 De gespaarde punten blijven eigendom van Haarkliniekshop.com.

12.4 Punten vertegenwoordigen geen geldswaarde en zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.

12.5 Punten kunnen uitsluitend worden gebruikt tegen inwisseling als korting op bestellingen bij Haarkliniekshop.com.

12.6 Haarkliniekshop.com aanvaard geen verantwoordelijkheid voor verloren gegane of niet juist geadministreerde punten bij stroomstoringen, technische mankementen, uitval van het systeem of alle andere gevallen van overmacht.

12.7 Haarkliniekshop.com behoudt het recht te allen tijde het puntenspaarsysteem te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hierover is geen correspondentie mogelijk, noch kan bezwaar worden aangetekend.

12.8 In geval van beëindiging van het puntensysteem zal Haarkliniekshop.com al hetgeen doen wat in haar vermogen ligt deelnemers te informeren per email. Punten zijn na beëindiging nog 3 maanden inwisselbaar en vervallen daarna onherroepelijk.

12.9 In geval van fraude en/ of onrechtmatig gebruik van punten vervallen onmiddellijk alle rechten van belanghebbende en wordt deelnemer uitgesloten van het puntenspaarsysteem. Dit is onherroepelijk, er is geen beroep mogelijk.

12.10 In geval van onenigheid kan bezwaar worden aangetekend bij de voorzitter van de klachtencommissie van de haarkliniek: dhr. B Admiraal ( b.admiraal85@gmail.com) . Er zal uiterlijk zes weken na aanteken van bezwaar uitspraak worden gedaan. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen, er is geen beroep mogelijk.

Haarkliniekshop.com en Mijn Haarkliniek is onderdeel van Haartransplant BV ( Heemraadssingel 80, 3021 DD Rotterdam) Kvk 24237335. BTW nr 8018 99904 B01